De kerkvoogdij behartigt de stoffelijke belangen van de kerk, zoals beheer en onderhoud, salarissen en zorg voor de kosten van de erediensten.

De kerkvoogdij heeft echter niet alleen de taak t.a.v. een juiste besteding en het vastleggen van de aan haar toevertrouwde middelen, maar ook de verwerving daarvan is aan haar opgedragen. Verreweg het grootste deel van het inkomen bestaat uit bijdragen van de gemeenteleden in de vorm van de jaarlijkse vrijwillige bijdrage, collecten tijdens de kerkdiensten en bijzondere giften uit de gemeente. Het offeren voor de dienst des Heeren is een wezenlijk onderdeel van de eredienst.

Het college van de kerkvoogdij bestaat uit:

  • Ouderlingkerkvoogd K. Kasper
  • Ouderlingkerkvoogd A. Luijk
  • Ouderlingkerkvoogd G.H. Fikse

Contact: kerkvoogdij@ichthuskerksoest.nl