Corona

In navolging van de nieuwe maatregelen vanwege de verdere uitbreiding van het coronavirus, heeft de kerkenraad zich beraden over de diensten komende zondag.

In het levende besef dat de Heere alle dingen regeert en dat gezondheid en ziekte niet bij geval maar uit Zijn Vaderhand ons toekomen, heeft Hij ons ook de verantwoordelijkheid gegeven er op verstandige wijze mee om te gaan en onszelf en anderen niet onnodig in gevaar te brengen.

Gelet op de adviezen van de overheid, het RIVM en het breed moderamen van de HHK hebben wij als kerkenraad uit voorzorg het volgende besloten:

1. We zijn dankbaar dat er via de digitale weg en de kerktelefoon mogelijkheden zijn om de kerkdiensten te beluisteren.

2. De samenkomsten zullen D.V. aanstaande zondag 15 maart 2020 en in ieder geval ook de zondagen van 22 en 29 maart 2020 (de richtlijn is vanuit de overheid t/m 31 maart) in zeer sterk afgeslankte vorm worden gehouden.

3. De erediensten zullen in ieder geval komende zondag alleen door de kerkenraadsleden (eventueel samen met hun echtgenote en gezin) en organist worden bijgewoond.

Wellicht zijn er ook enkelen aanwezig die niet van deze berichtgeving hebben vernomen.

Wij vragen u dus om thuis mee te luisteren. Dat kan via: https://www.ichthuskerksoest.nl/kerkdiensten/live-uitzending

4. In de morgendiensten van de genoemde zondagen gaat ds. Boogaard voor. Voor de middagdiensten vragen we u zelf preek te lezen of na te luisteren via

https://www.ichthuskerksoest.nl/kerkdiensten/dienst-naluisteren. Op deze pagina vindt u de kerkdiensten van het afgelopen jaar.

5. Indien u geen internet of kerktelefoon hebt, kunt u per omgaande contact opnemen met de scriba M. Snoek 035 785 33 80

6. De collecten zijn zondag voor de Kerkvoogdij en het Noodhulp en Rampenfonds van de GDC (Generale Diaconale Commissie). U mag uw gift overmaken op: NL35 RABO 0394 8550 94 t.n.v. Kerkvoogdij Ichthuskerk HHG.

7. Clubwerk en catechisaties gaan de komende weken NIET door. We willen ook daarin elk risico voorkomen.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze mail, neemt u dan contact op met br. Van de Kamp of contactpersoon medische zaken J.L. van Schuppen.

We merken dat dit coronavirus velen verwart. Tegelijkertijd spreekt de Heere. Hij laat ons merken dat we kwetsbaar zijn. Als mensen hun onmacht ervaren en de controle missen, mogen wij als christelijke gemeente onze handen vouwen en met verootmoediging onze toevlucht zoeken bij de Heere alleen. ‘Roep Mij aan in de dag van benauwdheid; Ik zal u eruit helpen en u zult Mij eren.’ (Ps. 50:15)

Terug