Hier vindt u de uitleg van de volgorde van de kerkdienst, zoals gebruikelijk in de Ichthuskerk in Soest;

 

Orgelspel

De dienst is nog niet begonnen. Iedereen zoekt een plekje in de kerk (alle plaatsen zijn vrij), de kleine kinderen (0-4 jaar) worden naar de oppasruimte gebracht, voor kinderen van 4-7 jaar is er tijdens de morgendienst een kinderbijbelgroep. Ondertussen bespeelt de organist het orgel; in feite een voorbereiding op de dienst. De te zingen psalmverzen en het Bijbelgedeelte waarover gepreekt zal worden staan aangekondigd op de psalmborden links en rechts van de preekstoel


De kerkenraad komt binnen

Een aantal mannen komt de kerk in. Dit is de kerkenraad. De man in toga is de dominee (predikant).


Zingen voor de dienst

Voorafgaand aan de dienst zingen we als gemeente, inclusief de kerkenraad en de predikant, de eerste psalm zoals op het bord aangegeven. In de kerk worden voornamelijk psalmen gezongen. Deze psalmen komen uit de Bijbel en zijn op rijm en muziek gezet. In onze kerkdiensten gebruiken we de berijming uit 1773. Psalmboekjes met de tekst en de melodie van de liederen liggen bij de ingang van de kerk.


Stil gebed

Nadat de dominee naar de kansel is gebracht door de dienstdoende ouderling, bidden we in stilte om een zegen over de dienst. De dominee krijgt bij de trap van de preekstoel een hand van een van de ouderlingen. Dit drukt uit dat Hij namens de kerkenraad de verantwoordelijkheid over de dienst draagt. Het is voor iedereen zichtbaar dat er niet zomaar een persoon op de kansel staat, maar iemand met een opdracht namens de HEERE, zijn Zender.


Votum en groet

De dominee is boven op de kansel gekomen. Hij zegt dan twee teksten achter elkaar. De eerste noemen we het votum. Dit is een plechtige verklaring van de gemeente dat zij alles van God verwacht. De tweede is de groet. Hierin groet God Zelf de gemeente die aanwezig is. Het votum is een combinatie van psalm 124:8 en 138:8:

Onze hulp is in den naam des HEEREN, Die hemel en aarde gemaakt heeft, Die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van Zijn handen.

De groet staat in Openbaringen 1:4:

Genade zij u en vrede van Hem Die is en Die was en Die komen zal, en van de zeven Geesten Die voor Zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe Getuige, de eerstgeborene van de doden en de overste van de koningen van de aarde. Amen.

Soms worden ook de woorden uit 1 Timotheus 1:2 gebruikt:

Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God onze Vader en van Christus Jezus onzen Heere. Amen.


Zingen


Tien geboden of geloofsbelijdenis

In de morgendienst worden nu de tien geboden (de wet) gelezen. Hierin horen we wat God van ons mensen vraagt. Bovendien leren we hoe we in ons leven God kunnen liefhebben als dank voor Zijn liefde voor ons. In de middagdienst lezen we de geloofsbelijdenis. Hierin spreken we als gemeente uit wat de kern van het christelijk geloof is.


Zingen


Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Na het zingen wordt er gebeden of God door Zijn Geest aanwezig wil zijn bij het lezen uit de Bijbel en de uitleg daarvan, zodat we Gods boodschap voor ons leven begrijpen. Tevens wordt gebeden voor de zieken, verdrietige en blijde gebeurtenissen in de gemeente,  activiteiten, de regering, zending, enz.


Schriftlezing

De dominee leest nu een gedeelte uit de Bijbel. We lezen uit de Herziene Statenvertaling. Vervolgens geeft hij aan welke tekst uit de Bijbel hij heeft uitgekozen als thema voor deze dienst. Die tekst staat dan centraal in de preek.


Collecte

Voordat we nu gaan zingen speelt de organist iets langer. Daardoor krijgt een aantal leden van de kerkenraad, de diakenen, de mogelijkheid om rond te gaan door de kerk voor de collecte. De dominee heeft de doelen van de collecte genoemd. Dit kan zijn voor financiële steun aan minder bedeelden (de diaconale collecte), voor het kerkgebouw, of voor een bijzondere actie. Deze collecte is vrijblijvend.


Zingen


Preek

De preek is het hoofdbestanddeel van de dienst. De dominee vertelt dan meer over de tekst die hij uit de Bijbel gekozen heeft. Het doel van de preek is de gemeenteleden op te roepen tot geloof,  of in het geloof de mensen te bemoedigen, te vertroosten of te vermanen.


Zingen


Gebed

Nu wordt er gedankt en gebeden. We danken God voor de boodschap uit de Bijbel. We bidden om Zijn leiding voor de toekomst.


Zingen


Zegen

Na het zingen gaat iedereen staan en spreekt de dominee namens God de zegen uit. Deze zegen is de belofte van God dat Hij bij ons wil zijn en ons wil helpen bij alles wat we doen. Hiervoor worden de woorden 2 Korintiërs 13:13 gebruikt:

De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.

Soms worden in plaats hiervan de woorden uit Numeri 6:24-26 gebruikt:

De HEERE zegene u en behoede u; de HERE doe Zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig; de HEERE verheffe Zijn aangezicht over u en geve u vrede.


De kerkenraad loopt terug

De dominee krijgt weer een hand, een teken van instemming van de kerkenraad.


Orgelspel en einde van de dienst