Naast het formuleren van het beleid voor de Ichthuskerk gemeente is aan de kerkenraad toevertrouwd: - de zorg voor de diensten van Woord en Sacrament - de pastorale- en diaconale zorg voor de gemeente - het opzicht over belijdenis en wandel van de leden der gemeente - de zorg voor de (belijdenis)catechese - alle overige zaken, die naar de orde der kerk behoren tot het arbeidsveld van de kerkenraad De kerkenraad vergadert over het algemeen iedere eerste woensdag van de maand.

Predikant
Ds. R.C. Boogaard
Albert Cuyplaan 2b
3764 TR Soest
Tel.035-2000197
rcboogaard@solcon.nl

Scriba:

Oud. M. Snoek
Wiardi Beckmanstraat 380
3762 HL Soest
Contact bij voorkeur per email: scriba@ichthuskerksoest.nl

Ouderlingen-kerkvoogd:
K. Kasper
A. Luijk
G.H. Fikse

Ouderlingen:
G.L. Bezemer
W. Bitter
W. van Dijk
C. Groeneveld
H.A. de Jongh
J. Roeleveld
M. Snoek
P. Terlouw
R.W. Veldman

Jeugdouderling:
R.W. Veldman

Bejaardenouderling:
W. van Dijk

Diakenen:
W. van Bezooijen
M.J. Bruggeman
L.M. de Goede
W.A. van de Kamp
J. van Sprakelaar

Moderamen:
Preses ds. R.C. Boogaard
Scriba M. Snoek
Jeugdouderling R.W. Veldman
Ouderlingkerkvoogd G.H. Fikse
Diaconie W.A. van de Kamp