Wat is zending? Zending is de opdracht om uit te gaan tot alle volken, tot het einde van de aarde, om het evangelie te prediken. God Zelf heeft het initiatief tot zending genomen. De Bijbel laat dat duidelijk zien. God heeft Zijn Zoon gezonden. Dat is het begin van zending.

Zending gaat van God uit en in vervolg daarop, laat God het heil in Christus tot redding van verloren mensen bekendmaken. Daarbij worden mensen ingeschakeld. Zij die gegrepen zijn door het Evangelie, dragen ook zelf die boodschap uit. In Mattheüs 28:19 staat de opdracht, die Jezus aan de Kerk heeft gegeven:

"Gaat dan henen, onderwijst al den volken, dezelve dopende in de Naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles wat Ik u geboden heb."

Zendingswerk HHK

Het zendingswerk van de Hersteld Hervormde Kerk is in omvang beperkt. De ZHHK is in Malawi en Suriname werkzaam.

In Malawi betreft het de samenwerking met de Reformed Presbyterian Church (RPC) of Malawi. Hier is een zendeling en een organisatiedeskundige werkzaam. Zij bieden hulp bij de theologische opleiding voor evangelisten en voorgangers, vorming van ouderlingen en diakenen, verdere ontwikkeling van het kerkelijke bestuur, gemeenten ordenen en integreren in de landelijke kerk en het ontwikkelen van diaconaat.

In Suriname wordt gewerkt in Paramaribo en Powakka. Het werk is gericht op gemeenteopbouw en jongerenwerk. Daarnaast wordt een aantal vakken gegeven op een Surinaamse Bijbelschool. In Suriname zijn twee zendingswerkers: een zendeling en een jongerenwerkster.

Zendingwerkers

In januari 2017 is ds. C.J.P. van der Bas uitgezonden naar Malawi. Hij dient daar als zendingspredikant en docent aan de Bijbelschool in Zomba. 

Alle post naar Malawi kunt u sturen naar:
P.O. Box 626, ZOMBA, Malawi.
Ter attentie van: Ds. C.P.J. van der Bas en Mw. M. van der Bas - Van Voorthuijsen 

Aanmelden voor de nieuwsbrief kan via famvanderbasmalawi@gmail.com

 

 

Sinds februari 2017 werkt Erik Ju als organisatiedeskundige in Malawi.

Postadres:
P.O. Box 626, ZOMBA, Malawi
Ter attentie van: Erik Ju en Margriet Ju- Koningswoud

Aanmelden voor de nieuwsbrief kan via erikenmargrietju@gmail.com


Ds. A. Meuleman is per 18 oktober 2014 als predikant met zijn gezin uitgezonden naar Suriname. Verder werkt Ingrid de Mos sinds november 2017 als onderwijsvrijwilliger. Marijke van der Plaat is kinderwerkster in opleiding. In het najaar van 2018 zal zij naar Suriname vertrekken.

Alle post naar Suriname kunt u sturen naar P. O. Box 1459, PARAMARIBO, Suriname.

Ter attentie van…
- Ds. A. Meuleman, mw. H. Meuleman-Bongiovanni, Willem, Mark, Gerald, Rick en Waldo - Ingrid de Mos

Aanmelden voor de nieuwsbrief kan via http://www.ameuleman.nl/nieuwsbrief/


 


Landelijke activiteiten

· Landelijke Zendingsdag: Jaarlijks wordt in september de Landelijke Zendingsdag gehouden. Het programma bestaat uit meditaties, lezingen, jongerenprogramma, kinderprogramma, workshops en een informatiemarkt

· Landelijke zendingscollecten: Jaarlijks wordt er een Voorjaars-, Najaars- en Pinksterzendingscollecte gehouden

· Zendingsblad ‘Zicht op zending’. Dit blad verschijnt elk kwartaal. Er wordt voorlichting gegeven over het zendingswerk en het bevat vormende rubrieken

· Website: Hierop staat actuele informatie over het zendingswerk, vormende materialen om de betrokkenheid op het zendingswerk te stimuleren en ondersteunende materialen voor de commissies en werkgroepen

· Landelijke zendingsbijeenkomst. Deze bijeenkomst is voor bijzonder geïnteresseerden in zending en wordt begin december gehouden in de HHK in Woudenberg


Plaatselijke activiteiten

In onze gemeente is een Plaatselijke Zendings Commissie (PZC). Hun taken zijn het stimuleren van het zendingsbewustzijn in de gemeente, gebed voor de zending en het werven van financiële middelen voor het zendingswerk.

 

De zendingscommissie bestaat uit:

· Herman Kieft (voorzitter) 06-18273174

· Marjan Buijtenhuis (secretaresse)

· Chiel Meindertsma (penningmeester)

· Jan Bakker

· Maaike Graveland

 

(recente) Activiteiten in de onze gemeente:

· Nieuwjaarskaarten: elk jaar worden er na de dienst op Nieuwjaarsochtend kaarten geschreven en verstuurd naar verschillende zendingswerkers en Renske Bakker

· Ichthusnieuwsbrief: elke maand wordt er een stukje over zending geschreven in de nieuwsbrief van de gemeente. Twee keer per jaar worden de verjaardagen van zendingswerkers geplaatst, zodat een kaartje naar hen kan worden gestuurd.

· Gemeenteavonden: ongeveer één keer per jaar wordt een bijeenkomst georganiseerd rond het thema zending voor de kinderen of de hele gemeente. Op 25 januari 2018 was er een gemeenteavond in samenwerking met de MAF. Rutger Verbruggen vertelde over het werk van de familie Jonkers in Papoea, Indonesië. In 2018 zal Rutger ook nog een catechisatieles verzorgen voor de jeugd van onze gemeente.

· De afgelopen jaren werden verder verschillende activiteiten georganiseerd, zoals een autowasdag (2014), ontmoeting met de familie Klopstra, inclusief een driegangenmaaltijd in Afrikaanse sferen (2015) en een spaarpottenactie ZHHK voor alle Bijbelkringen (2014 en 2015).

 

Bereikbaarheid:

· De plaatselijke zendingscommissie is voor vragen, opmerkingen en ideeën bereikbaar onder: zending@ichthuskerksoest.nl

· Bezoek ook eens: www.zhhk.nl

· Via laatstgenoemde website kun je je ook inschrijven voor nieuwsbrieven uit Malawi en Suriname, die periodiek worden toegemaild.