Wat is zending? Zending is de opdracht om uit te gaan tot alle volken, tot het einde van de aarde, om het evangelie te prediken. God Zelf heeft het initiatief tot zending genomen. De Bijbel laat dat duidelijk zien. God heeft Zijn Zoon gezonden. Dat is het begin van zending.

Zending gaat van God uit en in vervolg daarop, laat God het heil in Christus tot redding van verloren mensen bekendmaken. Daarbij worden mensen ingeschakeld. Zij die gegrepen zijn door het Evangelie, dragen ook zelf die boodschap uit. In Mattheüs 28:19 staat de opdracht, die Jezus aan de Kerk heeft gegeven:

"Gaat dan henen, onderwijst al den volken, dezelve dopende in de Naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles wat Ik u geboden heb."


Zendingswerk HHK

Het zendingswerk van de Hersteld Hervormde Kerk is in omvang beperkt. Landelijk is de zending georganiseerd in de ZHHK (Zending Hersteld Hervormde Kerk). Binnen de HHK (Hersteld Hervormde Kerk) is de CZ (Commissie Zending) actief en houdt zich bezig met alle zendingsaangelegenheden binnen de kerk. Plaatselijk, binnen de HHG (Hersteld Hervormde Gemeenten) zijn de PZC’s (Plaatselijke Zendings Commissies) actief, die in contact staan met het zendingsbureau en plaatselijk met de kerkenraad en de eigen gemeente. De ZHHK is in Malawi en Suriname werkzaam.

In Malawi betreft het de samenwerking met de Reformed Presbyterian Church (RPC) of Malawi. Hier is een zendeling en een organisatiedeskundige werkzaam. Zij bieden hulp bij de theologische opleiding voor evangelisten en voorgangers, vorming van ouderlingen en diakenen, verdere ontwikkeling van het kerkelijke bestuur, gemeenten ordenen en integreren in de landelijke kerk en het ontwikkelen van diaconaat.

In Suriname wordt gewerkt in Paramaribo en Powakka. Het werk is gericht op gemeenteopbouw en jongerenwerk. Daarnaast wordt een aantal vakken gegeven op een Surinaamse Bijbelschool. In Suriname zijn twee zendingswerkers: een zendeling en een jongerenwerkster.


Zendingwerkers

In januari 2017 is ds. C.J.P. van der Bas uitgezonden naar Malawi. Hij dient daar als zendingspredikant en docent aan de Bijbelschool in Zomba.

Alle post naar Malawi kunt u sturen naar:
P.O. Box 626, ZOMBA, Malawi.
Ter attentie van: Ds. C.J.P. van der Bas en Mw. M. van der Bas - Van Voorthuijsen

Aanmelden voor de nieuwsbrief kan via famvanderbasmalawi@gmail.com

 

 

Sinds februari 2017 werkt Erik Ju als organisatiedeskundige in Malawi.

Postadres:
P.O. Box 626, ZOMBA, Malawi
Ter attentie van: Erik Ju en Margriet Ju- Koningswoud

Aanmelden voor de nieuwsbrief kan via erikenmargrietju@gmail.com

 

Onderstaand filmpje willen we graag met u delen; een gemeente in Malawi zingt bij het uitgaan van de kerk.

https://www.youtube.com/watch?v=NBOtR9pUt-8Landelijke activiteiten

· Landelijke Zendingsdag: Jaarlijks wordt in september de Landelijke Zendingsdag gehouden. Het programma bestaat uit meditaties, lezingen, jongerenprogramma, kinderprogramma, workshops en een informatiemarkt;

· Landelijke zendingscollecten: Jaarlijks wordt er een Voorjaars-, Najaars- en Pinksterzendingscollecte gehouden;

· Zendingsblad ‘Zicht op Zending’: Dit blad verschijnt elk kwartaal en vormt een onderdeel binnen het Ledeninformatieblad van de Hersteld Hervormde Kerk ‘Zicht op de Kerk’. Er wordt voorlichting gegeven over het zendingswerk en het bevat vormende rubrieken. Digitale versies zijn beschikbaar op: https://www.hersteldhervormdekerk.nl/ledeninformatieblad;

· Landelijke website: Hierop staat actuele informatie over het zendingswerk, vormende materialen om de betrokkenheid op het zendingswerk te stimuleren en ondersteunende materialen voor de commissies en werkgroepen. Zie voor meer informatie: https://www.hersteldhervormdekerk.nl/zending;

· Landelijke zendingsbijeenkomst. Deze bijeenkomst is voor bijzonder geïnteresseerden in zending en wordt begin december gehouden in de HHK Woudenberg.


Plaatselijke activiteiten

In onze gemeente is een Plaatselijke Zendings Commissie (PZC). Haar taken zijn het stimuleren van het zendingsbewustzijn in de gemeente, gebed voor de zending en het werven van financiële middelen voor het zendingswerk.

De zendingscommissie bestaat uit:

· Cor Groeneveld (voorzitter)

· Secretaresse: vacature

· Jaap van Schaik (penningmeester)

· Jan Bakker

· Dineke van Dijkhuizen


(recente) Activiteiten in de onze gemeente:

· Nieuwjaarskaarten: elk jaar worden er na de dienst op Nieuwjaarsochtend kaarten geschreven en verstuurd naar verschillende zendingswerkers en Renske Bakker;

· Ichthusnieuwsbrief: elke maand wordt er een stukje over zending geschreven in de nieuwsbrief van de gemeente. Twee keer per jaar worden de verjaardagen van zendingswerkers geplaatst, zodat een kaartje naar hen kan worden gestuurd;

· Gemeenteavonden: ongeveer één keer per jaar wordt een bijeenkomst georganiseerd rond het thema zending voor de kinderen of de hele gemeente. In 2016 was er een gemeenteavond met familie Pauw; zij vertelden over hun bijbelvertaalwerk en leven in Papoea Nieuw-Guinea. In 2018 was er een gemeenteavond in samenwerking met de MAF (Mission Aviation Fellowship). Rutger Verbruggen vertelde over het werk van de familie Jonkers in Papoea, Indonesië.

In 2019 heeft Rutger een catechisatieles verzorgd voor de jeugd van onze gemeente. Tijdens deze avond is er onder andere deze indrukwekkende video getoond: https://www.youtube.com/watch?v=kPoztSsJZoQ In deze video is te zien met welke ceremonie en dankbaarheid een stam voor het eerst een Bijbel in hun eigen taal mag ontvangen.

Voor meer informatie over deze stichting: www.maf.nl

· De afgelopen jaren werden verder verschillende activiteiten georganiseerd, zoals een autowasdag (2014), ontmoeting met de familie Klopstra, inclusief een driegangenmaaltijd in Afrikaanse sferen (2015) en een spaarpottenactie ZHHK voor alle Bijbelkringen (2014 en 2015).

Bereikbaarheid:

· De Plaatselijke Zendings Commissie is voor vragen, opmerkingen en ideeën bereikbaar onder: zending@ichthuskerksoest.nl

· Bezoek ook eens: www.zhhk.nl

· Via laatstgenoemde website kun je je ook inschrijven voor nieuwsbrieven uit Malawi en Suriname, die periodiek worden gemaild.